Løsningsbeskrivelse av VKP

Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) er en datadelingstjeneste som understøtter utviklingen av nye helsetjeneste innen bruk av velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging. Hovedformålet med tjenesten er å bidra til utviklingen av et bærekraftig helsevesen, med bruk av teknologiske løsninger som gir mer effektiv ressursbruk og bedre muligheter for individuell tilpasning av tjenestene for den enkelte innbygger. 

VKP tilbyr både uthenting av opplysninger fra EPJ og automatisk journalføring i EPJ og. VKP kan eksempelvis sørge for at en oppfølgingstjeneste sitter med oppdatert informasjon om tjenestemottaker fra EPJ, samt sørge for at et varsel utløst av tjenestemottaker og påfølgende oppfølging utført av en oppfølgingstjeneste blir journalført. Tjenesten videreutvikles i henhold til kommunenes behov for integrasjoner.

Positive effekter er:

  • VKP sørger for effektiv ressursbruk ute i helsetjenestene ved å binde systemer sammen slik at helsepersonell slipper å bruke tid på å registrere det samme flere steder.

  • VKP bidrar til økt tjenestekvalitet ved at riktig informasjon er tilgjengelig for dem som trenger den, når de trenger den.
    VKP støtter opp under markedsinnovasjon og næringsutvikling ved å være en åpen, leverandøruavhengig og nøytral plattform som er lett å koble seg til. Leverandører av velferdsteknologiske løsninger og journalsystem trenger bare å forholde seg til knutepunktet for å utveksle data med andre systemer i kommunene eller spesialisthelsetjenesten.

  • Gjennom arbeidet med VKP så utarbeides standardiserte profiler for informasjonsinnhold som er relevant innen velferdsteknologi. Dette gjøres i tett dialog med leverandører.

  • VKP er fremtidsrettet, leverandørenes tilpasninger til VKP vil tilfredsstille krav i det fremtidige felles rammeverket for samhandling i helsesektoren.

Overordnet arkitektur

VKP er en skybasert samhandlingsløsning for å utveksle data mellom VFT-løsninger og EPJ-er på en sikker måte. EPJ-systemer og VFT-løsninger integreres med VKP, som igjen sørger for nødvendig transformering av ulike dataformater. I dag er det leverandørspesifikke grensesnitt mellom VKP og EPJ. Mellom VKP og VFT-systemene er det standardiserte grensesnitt basert på det internasjonale standardiseringsrammeverket HL7 FHIR.

Picture